My, současní lidé “moudří-sapiens”, podobně jako několik vysoce vyspělých civilizací před námi,
nyní ověřujeme v praxi svých životů hypotézu, že jedinou možnou cestou k udržitelnému rozvoji života lidí na Zemi je
změna vlastního způsobu myšlení, respekt k nepoznatelnému a návrat k rovnováze,
protože synchronicita všeho je absolutní.


OBJEVTE POKOJ V SOBĚ
ODHALENÍM PODVĚDOMÝCH PROGRAMŮ SVÉHO ŽIVOTA

PROTOŽE ZÁKLADEM KAŽDÉ MYŠLENKY JE LIDSKÝ CIT, EMOCE

NAČERPEJTE SVĚŽEST - TEĎ!

buď

ZATVRZELE ZBABĚLE
ZŮSTÁVÁTE
VE ZNÁMÝCH ZVYCÍCH
A STEREOTYPECH
řízeni zvenčí přes svou hlavu
(STRACH, BOJ, REZIGNACE)

nebo

ODVÁŽNĚ SE OTEVÍRÁTE
A ODEVZDÁVÁTE
SVÉMU CÍTĚNÍ
A VĚDOMÍ LIDSKOSTI
vedeni nitrem přes své tělo
(ROZŠÍŘENÉ VNÍMÁNÍ)

Doporučení:
Nesnažte se textu rozumět, jen čtěte a ciťte přírodní živly. Čtěte prostě z místa pod svou hrudní kostí.
Emoce, které zavnímáte, sledujte a uvolňujte vertikálně ven do prostoru mimo živé bytosti.


Jeničky nebo nuly, ROZUM nebo CIT? Víte, že staří Řekové užívali dva časy, čas Chronos a čas Kairos? Chronologicky měřitelný Chronos a přítomnostní Kairos, jako čas správný právě teď? Nebo ráději lpíte na "své jistotě" a tak nacházíte v minulosti vinu a do budoucnosti promítáte touhu po vítězství a strach ze selhání? Na prožívání přítomnosti nemáte čas?

ÉTER nabízí snění, nebo vše odvane… jak chceš!

Co když bezvýhradně, nejen v ekonomice, platí princip Vilfreda Pareta? Skutečně štěstí spočívá v rovnováze všeho? Tvoří právě ten nejmenší detail dokonalost celku? Doporučujeme ze zkušenosti: chcete-li žít ve štěstí, nerozumujte, ale více ciťte! Nekonečný živel éteru nabízí každému z nás dar poznání v sobě skrze ODEVZDANOST PŘÍTOMNOSTI.

Cítíte, co je Vaše jádro? Toužíte se vy-jádřit? PROJEVIT to něco nesmrtelné ve Vás ale nemůžete, dokud jste to nespatřili. Pokud se bojíte otevřít, tušíte, že ve Vás není jen čisto a musíte vynakládat množství energie na udržení uzavřenosti, vše mít neustále “pod kontrolou”, abyste ani Vy sami, ani Vaše okolí nespatřili, co skutečně ve Vás je. K vyjádření toho nejvyššího je ale nutná OTEVŘENOST.

ZEMĚ je ti oporou, nebo tě spoutá… jak chceš!

Pak, když se otevřeně projevíte, řeknete hrdě s úctou k sobě - tohle je ZE-MĚ! Výsledkem libosti z vlastní práce a vděčnosti za život na Zemi, je SEBEÚCTA. Úžas, obdiv a respekt před tím velikým a čistým ve Vás, tím, co máte stále s sebou "uprostřed" svého těla, tím něčím, co není Vaše zásluha, protože jste to už k narození dostali, abyste to svým životem na Zemi rozvíjeli, nebo ničili...

Volíme závislost nebo svobodu. Někdy jsme si jisti, že oni (ona, on) nám ublížili, že oni jsou příčinou našeho strachu nebo zlosti. Vynakládáte mnoho energie, abyste své negativní emoce udrželi uvnitř sebe, a když už jste jejich zadržováním tak unaveni, že nemůžete dál, vystřelí Vaše emoce jako pružina? Příroda nás přesahuje, PŘIROZENÝ NEUSTÁLÝ POHYB zastavit nelze.

VODA přináší vláhu, nebo vše odnese… jak chceš!

Emoce a vztahy neustále pohání naše myšlenky. Pokud v sobě své negativní emoce nestlačujete příliš (latinské “de-pressus” stlačení) a vypustíte je do přírodních živlů namísto do lidí, nastane ve Vás lehký očistný “bod nula” a vrací se vnitřní rovnováha. Proč? Protože správně je směr opačný, nesvírat, neoddělovat, ale uvolňovat, vypouštět, vyzařovat: “e-motion” je POHYB VEN!

Stále věříte, že negativní emoce nesmíte mít a pokud je pocítíte, musíte je v sobě udusit, abyste zůstali „slušným“ člověkem? Když se Vám něco nelíbí, vyjádříte to otevřeně s čistotou v srdci? Nebo mlčíte a pak v sobě držíte pálení ohně, protože ztrácíte sami sebe, svou duši? Jenže oheň ve Vás je ale SÍLA K AKCI! Každá nemoc je ohnivou informací - můžeme ji vnímat jako vlastní dar poznání.

OHEŇ podněcuje k akci, nebo vše spálí… jak chceš!

Prostřednictvím své nemoci můžeme cítit, jak a čím sami sobě ubližujeme. Každá z miliard buněk lidského těla má paměť a informace jsou v neustálém pohybu, takže i mezi buňkami se předávají. Emoce pozitivní stejně jako negativní jsou přirozené a chtějí být prožity a poznány, jinak se somatizují.


Automediace® je přirozeným mechanismem každého lidského života.

Slovo automediace® jsme zařadili do slovníku cizích slov poté, co jsme jej vytvořili spojením původně latinských slov: slova AUTOS - česky sám, já, jeden, "autor" a slova MEDIETAS - střed, prostředek, příp. MEDIUM - uprostřed, prostředník.
Slovo automediace® je ochrannou známkou slovní č. 336810 zapsanou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v Praze.
Autor a vlastník ochranných známek č.336810 a č.336811, Mgr. Marie Voříšková, advokát, poskytuje vedle výkonu advokacie poradenství Automediace® s písemným souhlasem České advokátní komory vydaným dne 16.6.1999.

Automediace®

Šíří osvětu o možném návratu k lidskosti, protože základem zdravého fungování společnosti je důvěra a etika. Prostřednictvím spontánně probíhajícího procesu Automediace® se může každý člověk navracet k emoční důvěře, k sebeúctě, k přírodní rovnováze v sobě.

Sebeuzdravování každého jednotlivce se děje otevřeným kultivovaným prožíváním vlastních negativních emocí.

Bod prvotní pozornosti člověka se přesouvá z racionálního soustředění vně (z tenzí hektického světa) zpět k přirozené citlivosti dovnitř (pod hrudní kost, zpět k počátku).

Praktické výsledky úspěšných a současně radostných lidských životů ukazují, že racionální jednání a konání člověka musí být podřízeno liskému citu, intuici a radosti ze svých čistých myšlenek.

Vlastní emoční rovnováha, sebedůvěra a zdraví těla se tak každému člověku postupně posiluje v běžném životě prostřednictvím spontánně probíhajícího procesu Automediace®.

Automediace®

Automediace® je člověkem nevymyšlený přirozeně daný mechanismus - probíhající proces každého lidského života. Jeho vědomým poznáním můžete objevit Váš zcela jedinečný, autentický (proti dosavadnímu opačný) tvůrčí způsob a směr poznávání, rozhodování, jednání, výchovy a výuky, využívající přirozenou danost lidské psychiky, že prvotním nábojem každé myšlenky je emoční vjem a využívající důkazy z klinických výzkumů, že psychika člověka je geniální přirozeností nastavena tak, že opakovaným odevzdaným otevřeným prožitím emoční bolesti každou negativní emoci souvztažně mění (koreluje) k pocitu laskavého přijetí, smíření, radosti, svobody a nezávislosti.

"Svou" Automediaci® můžete využívat Vaším vlastním zcela jedinečným způsobem i při praktikování nejrůznějších moderních metod a technik nebo při postupech podle různých prastarých praktik a učení o nutné rovnováze člověka s přírodními živly a ostatními živými i neživými součástmi přírody.

Automediace® se odlišuje:
od meditace (vyprázdnění mysli člověka k nalezení vnitřního klidu, prázdna a ticha),
od mediace (právnický termín pro vedení dvou znesvářených účastníků sporu třetí osobou, mediátorem, prostředníkem).


PRAKTICKY:

Můžeme “moderně” hlásat, že “jsme hyperkorektní”, že “emoce jsou škodlivé”, že jsme “zajatci svých emocí”, že zlu “nevěnujeme svou pozornost”, že “tomu nedáváme svou sílu”, že “tohle neřešíme”, že “staré myšlenkové programy musíme přeformátovat”, že v hlavě se chceme “přeprogramovat”, a tak dále, a tak dále.

Jenže emoce jsou univerzální nezničitelnou vesmírnou energií neustále se pohybující i skrze nás (panta rei) a tak teprve, až se dovrší dávka naší únosné bolesti, až nás přemůže smutek, únava, nebo dokonce nemoc, teprve pak jsme ochotni se zpomalit, zastavit, otevřít a poznat svou bolest a spočinout ve stavu odevzdanosti.

Chceme-li být k sobě patřičně laskaví, nemusíme na “dovršení dávky bolesti” čekat a můžeme využít zvědomění mechanismu Automediace® včas.

Není třeba být měkčí, hodnější, lepší, usměvavější, pomalejší... ani není třeba být tvrdší, výkonnější, razantnější, úspěšnější, rychlejší... Je třeba se statečně otevřít a odevzdat k cestě návratu do svého čistého prapůvodního středu rovnováhy - otevřít se cestě k vlastnímu vnitřnímu počátku. K sobě.

S citem, ale chytře a s vědomím, že inspirovat druhé můžeme jen tím, co sami vyzařujeme… Opustit totiž můžeme jen to, co jsme už poznali.